R95 en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO is voor R95 geen einddoel, maar een voortdurend proces. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelbewuste en continue activiteit en maakt integraal onderdeel uit van de kernactiviteiten van de onderneming. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom verankerd in al haar bedrijfsprocessen en er wordt bij iedere beslissing die R95 neemt een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen. R95 gaat bij het MVO uit van de ISO 26000 richtlijnen.

Doordat R95 mensen met beperkingen (37% van het personeelsbestand) en oudere werknemers (30% van het personeelsbestand) in dienst heeft in het kader van goed werkgeverschap en het bieden van werkgelegenheid, bespaart zij hiermee jaarlijks veel aan uitkeringsgelden. Naast de besparing op uitkeringsgelden wordt er ook veel bespaard op zorggelden, omdat de werknemers met beperkingen minder een beroep doen op zorggelden zoals een PGB en ZIN. Ook doen ze minder vaak een beroep op behandeling door de GGZ of ziekenhuizen en leggen ze minder vaak doktersbezoeken af, etc.

Bij R95 wordt niet gewerkt om veel geld te verdienen, maar juist om levensidealen te realiseren voor zichzelf en voor haar naasten. R95 is erg betrokken bij de mensen in de gemeenschap / maatschappij. Zij zet zich daarvoor actief in. Zij heeft en zoekt samenwerkingsverbanden en partnerschappen met zoveel mogelijk lokale organisaties, zodat zij ook weet wat de behoeften en prioriteiten zijn en zij hier met haar bedrijfsactiviteiten op kan inspelen.

Binnen de organisatie R95 wordt gewerkt met een integrale aanpak, d.w.z. dat aan cliënten ondersteuning wordt geboden op het gebied van zorg en welzijn (R95 Routes naar Zorg), arbeid (R95 Routes naar Werk) en wonen (R95 Wonen). Deze integrale aanpak biedt R95 al vanaf de start van haar bedrijf in oktober 1995 en is (bijna) uniek te noemen in Nederland.

R95 past MVO toe op onderstaande gebieden:

Goed en gezond werkgeverschap

R95 is een zeer platte organisatie. Het personeel werkt direct onder de directeur en wordt via de PVT (Personeelsvertegenwoordiging) betrokken bij het algehele beleid en bij belangrijke beslissingen.

Personeelsbeleid

R95 Routes naar Zorg denkt vanuit mogelijkheden en kansen in plaats vanuit beperkingen (zowel voor haar personeel als ook voor haar cliënten). Indien zij nieuwe werknemers zoekt, kijkt zij altijd eerst in haar eigen cliëntenbestand.

Eerlijk zakendoen

Voor R95 is eerlijk zakendoen gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit. Zij streeft ernaar om zich ethisch te gedragen in de samenwerking met zakelijke relaties, zoals leveranciers, klanten, concurrenten en overheidsinstellingen.

Eerlijke concurrentie

Eerlijke concurrentie heeft veel positieve effecten. Concurrentie draagt bij aan innovatie, kostenverlaging, gelijke kansen en een snellere economische groei. R95 strijdt tegen prijsafspraken en kartelvorming, het hanteren van extreem lage prijzen en het opleggen van oneerlijke sancties aan concurrenten. R95 maakt geen misbruik van maatschappelijke omstandigheden zoals armoede om concurrentievoordeel te behalen.

Milieuaspecten

R95 hecht grote waarde aan milieuaspecten en zij probeert de impact op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren.

Brandstofbesparing en lagere belasting van het milieu

Het personeel wordt gestimuleerd zoveel mogelijk per fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. Er wordt zoveel mogelijk bespaard op brandstof voor auto's. R95 heeft twee kleine zuinige A-label auto's voor het personeel.

Recycling

Voor het recyclen van goederen heeft R95 een kringloopwinkel “De Koningskroon”. Hier worden tweedehandse artikelen verzameld, opgeknapt en voor zeer lage prijzen verkocht.