Ontstaan van R95

De directeur van R95, Tineke van de Velde, is in 1995 in opdracht van het UWV gestart met een aantal projecten om mensen met een Wajong-uitkering te begeleiden naar en te plaatsen in betaald werk. Omdat Tineke van de Velde toen al een zoon had met een autismespectrumstoornis (ASS) in combinatie met een aandachtstekortstoornis (ADD), later nog een dochter kreeg met een spina bifida (open rug), lag haar hart al bij mensen met beperkingen. Zij is ervaringsdeskundige.

Omdat de projecten een groot succes werden, zijn er in de loop der jaren verschillende medewerkers aangenomen. Veel van hen zijn ook ervaringsdeskundigen; òf omdat zij zelf een beperking hebben, òf omdat zij kinderen met een beperking hebben.

Toen in 2000 door wet- en regelgeving de hele wereld van re-integratie ging veranderen, heeft Tineke van de Velde besloten de tijdelijke projecten een duurzaam karakter te geven. Zij heeft toen het re-integratiebedrijf Toeleiding naar Arbeid (TnA) opgericht.

Omdat Toeleiding naar Arbeid zich in eerste instantie vooral richtte op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en er ook veel vraag kwam van mensen met een grote afstand tot de maatschappij, is vervolgens de dochteronderneming Stichting TNA Zorg opgericht. Vanuit deze stichting konden ook mensen met een PGB en ZIN (Zorg In Natura) begeleid worden.

In 2010 is besloten de namen Toeleiding naar Arbeid en TNA Zorg te wijzigen in R95 Routes naar Werk en R95 Routes naar Zorg. Zowel R95 Routes naar Werk als R95 Routes naar Zorg vallen onder Toeleiding naar Arbeid B.V. (ofwel de TnA Groep).