Re-integratie

R95 Routes naar Werk biedt al vanaf de start in 1995, re-integratietrajecten aan mensen met en zonder beperkingen. Een gedeelte van de mensen is al langere tijd werkloos en anderen hebben nog nooit gewerkt.

In een re-integratietraject dat R95 biedt is er veel aandacht voor het wegnemen van jouw belemmeringen en het inzicht krijgen in jouw mogelijkheden. Dit gebeurt door middel van speciaal door R95 ontwikkelde arbeidstoeleidingstrajecten.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Voor mensen met:

Traject ‘Werkfit maken’

Als je hulp nodig hebt om aan het werk te gaan, biedt het UWV je een traject ‘Werkfit maken’ aan. R95 Routes naar Werk maakt samen met het UWV en jou een re-integratieplan. Daarin beschrijven we welke stappen gezet moeten worden in jouw re-integratietraject en welke doelen je daarmee wilt behalen. Voorbeelden van doelen kunnen zijn: het doorbreken van het sociale isolement, inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en beperkingen (sterkte-zwakte-analyse), het opbouwen van het zelfvertrouwen, uitzoeken welk werk je in de toekomst wilt gaan doen, dagbesteding/vrijwilligerswerk of een stage zoeken om werkervaring op te doen, enzovoort. Het doel van een traject ‘Werkfit maken’ is doorstroom in een re-integratietraject. Een re-integratietraject bij R95 Routes naar Werk kan uit de onderstaande onderdelen bestaan, afhankelijk van jouw profiel.

Individuele training arbeidstoeleiding

Dit bestaat uit:

Traject ‘Naar Werk’

Als je al een traject ‘Werkfit maken’ hebt doorlopen, of als het UWV vindt dat je zelf al zover bent, kun je instromen in het re-integratietraject ‘Naar Werk’. In de trajecten die R95 Werk biedt, is er veel aandacht voor het wegnemen van belemmeringen en het inzicht krijgen in mogelijkheden. Dit gebeurt door middel van speciaal door R95 voor de doelgroepen ontwikkelde trainingen, werkervaringsplaatsen en/of stages. Het is altijd maatwerk. Daarom wordt aan het begin traject samen met jou en het UWV een re-integratieplan opgesteld. Hierin staan de doelen vermeld waaraan jij wilt of moet werken om uiteindelijk geplaatst te worden op de arbeidsmarkt.

R95 biedt een individuele route met:

Jobcarving

R95 Routes naar Werk plaatst mensen – en dus ook jou – voornamelijk d.m.v. jobcarving (het creëren van een bij jou passende werkplek). Een vacature bestaat altijd uit meerdere taken, waarbij specifieke competenties noodzakelijk zijn. De consulenten van R95 passen – samen met de werkgever – een vacature zodanig aan dat deze binnen jouw belastbaarheid (of kennis en vaardigheden) past.

Stage/werkervaringsplaats (bij alle trajecten)

Met als doel om je vaardigheden te oefenen, werkritme te krijgen en om werkervaring op te doen, heeft R95 eigen werkervaringsplekken, zoals:

en een groot netwerk van bedrijven om die plek te vinden die bij jóu past.

Bemiddeling (onderdeel van een traject ‘Naar Werk’)

Bij het zoeken naar een baan benutten jij en jouw consulent zowel jouw eigen netwerk als dat van R95. Om een passende baan te krijgen biedt de consulent jou hulp bij je sollicitaties. Ook ondersteunt de consulent jou bij het voorbereiden van gesprekken met een potentiële werkgever.

Plaatsing (onderdeel van een traject ‘Naar Werk’)

In het plaatsingsproces speelt de consulent de rol van werkmakelaar die jou als cliënt en je werkgever optimaal tot dienst is. Als dat nodig en mogelijk is gaat de consulent met je mee naar de werkgever. Als je een arbeidshandicap hebt dan regelt de consulent ook de plaatsingsinstrumenten en eventuele voorzieningen.

Overige trajecten (Poortwachter, Outplacement, Jobcoaching)

Ook je (oude) werkgever kan een traject voor jou inkopen om je te helpen een nieuwe werkplek te vinden. Dit kan zowel vanuit de Wet Poortwachter (‘traject tweede spoor’) als vanuit een zogeheten ‘outplacement’-opdracht. R95 Werk is een erkende jobcoachorganisatie en biedt ook jobcoachtrajecten. Hiermee krijg je begeleiding op de werkvloer zodat je je werk goed kunt blijven doen.

Arbeidstoeleidingstrajecten

Als je een autismespectrumstoornis en/of een aandachtstekortstoonis hebt:
Work-Aut.

Als je psychische of psychiatrische problemen hebt:
Back-up.

Als je lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte hebt:
Independent.

Als je geen beperkingen hebt maar wel een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebt:
Reflexion.

Als je een licht verstandelijke beperking hebt:
Inspiration.

Tijdens of na de arbeidstoeleidingstrajecten krijg je ook een stage/werkervaringsplaats zodat je werkervaring op kunt doen en je vaardigheden, die je tijdens de training leert of hebt geleerd, verder kunt ontwikkelen. Je wordt daarbij intensief ondersteund door je consulent arbeidstoeleiding.

Bemiddeling en plaatsing

Bemiddeling is het tot elkaar brengen van een cliënt en een werkgever. De consulenten van R95 Routes naar Werk bieden iedere cliënt hulp bij het zoeken naar een baan en bij plaatsing in een baan.

Jobcoaching

Het uiteindelijke doel van een re-integratietraject is om jou te plaatsen in betaald werk. Om je na plaatsing in betaald werk verder te kunnen begeleiden zodat je niet uitvalt in je werk, kan R95 Routes naar Werk jou ook jobcoaching/persoonlijke ondersteuning bieden.

Sociale activering

Als je nog niet toe bent aan een re-integratietraject maar in de toekomst wel graag wilt gaan werken, en je hebt een uitkering van het UWV (Wajong, WIA, WAO of Ziektewet), dan biedt R95 jou de kans om mee te doen aan een traject sociale activering, met als doel doorstroom in een re-integratietraject.

Poortwachter: Re-integratie tweede spoor

Als je werkt maar dit werk dreigt te verliezen, bv. omdat je ziek bent geworden door je eigen werk, dan kun je te maken krijgen met een re-integratietraject vanuit je werk. Eerst kijk je samen met je werkgever of er binnen het eigen bedrijf een oplossing gevonden kan worden om weer aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie of in een andere functie. Dit noemt men re-integratie eerste spoor (spoor 1). Wanneer er geen oplossing gevonden kan worden, dan is de werkgever verplicht het tweede spoor (spoor 2) van re-integratie op te starten. De werkgever moet zich dan inspannen om voor jou werk te vinden bij een ander bedrijf. In veel gevallen schakelt de werkgever een re-integratiebureau in om deze begeleiding te verzorgen. R95 Werk kan dit tweede spoor-traject als erkend re-integratiebureau voor jou verzorgen.

Outplacement

Outplacement is een intensieve vorm van begeleiding vanuit een bestaande baan naar een andere baan bij een nieuwe werkgever. R95 biedt outplacementtrajecten aan voor mensen die nog een baan hebben, maar deze op korte termijn dreigen te verliezen.